بر فراز دنیای داده‌ها

   IT Infrastructure Solution Provider

 

  • طراحی، تامین و پیاده سازی مراکز داده
  • طراحی، تامین و پیاده سازی راهکارهای ذخیره سازی و پشتیبان گیری هوشمند داده ها
  • طراحی، تامین و پیاده سازی زیرساخت های پردازشی و مجازی سازی
  • طراحی، تامین و پیاده سازی راهکارهای شبکه و امنیت
  • ارائه راهکارهای تداوم کسب و کار و بازیابی در شرایط بحران
  • بهینه سازی و توسعه بستر فن آوری اطلاعات
  • راه بری زیرساخت فناوری اطلاعات

اخبار و مقالات

جدیدترین اخبار حوزه فناوری اطلاعات را از زبان ما بشنوید

انتصاب دکتر مازیار نوربخش به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

جناب آقای مازیار نوربخش، رئیس هیات مدیره شرکت افزار‌پرداز رمیس، به عنوان عضو جدیدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انتخاب گردید.

Exadata مناسب چه محیط‌هایی است؟

با توجه به این ‌که دســتگاه آمــاده میزبانی از دیتابیس‌های عملیاتــی (OLTP) و انباره‌های داده (OLAP) به ‌صورت توامان است، می‌توان این زیرســاخت را بــرای تمامــی دیتابیس‌ها مناسب دانســت. این دســتگاه جهت تجمیع زیرســاخت تعــداد زیــادی از دیتابیس‌هــای ســازمان‌ها که تا الان برروی ســرورها و گاهی ذخیره‌سازهای اختصاصی اســتفاده می‌شوند، بســیار مناســب اســت. با توجه بــه ویژگی Resource Management موجــود در ایــن دستگاه امکان رتبه‌بندی و صف‌بندی دستورات و Workloadهــای متفــاوت، بــا جنس‌های متفــاوت، از دیتابیس‌هــای متفاوت براســاس میزان اهمیتشــان وجود دارد.

خدمات و راهکارها

با خدمات و راهکارهای قابل ارائه توسط ما، از مسیر رسیدن به اهداف تجاری خود لذت ببرید

ویدیوهای مرتبط

مشتریان ما

مشتریانی که به مجموعه رمیس اعتماد کرده اند را بهتر بشناسید