نشریه شماره 37

در دنیایی زندگی میکنیم که همواره در حال دگرگونی و تحول .است پذیرش تغییر از بزرگترین عوامل دوام و بقا .است با مختصر نگاهی به تاریخ میتوان دریافت که تنها آنان که خود را با امواج تحولات هماهنگ ساخته اند توانسته اند دوام و بقای خود را حفظ کنند. اجتناب از تغییر اجتناب ناپذیر است.

دواپس یکی از این تغییرات و تحولات اجتناب ناپذیر در دنیای فناوری اطلاعات است. گاهی دواپس به درستی درک نشده و آن را معادل تکنولوژیها و ابزارهای سازنده آن میدانند. دواپس فراتر از تکنولوژی و ابزار .است دواپس تحولی در فرآیند تولید محصول و حتی بالاتر از آن تحولی در روش زیست سازمان است. دواپس آمده تا مرزها را از میان بردارد دیگر مرزی بین تولید تست ارزیابی نگهداری و پایش نیست همگی در طول چرخه حیات محصول در خدمت ارائه محصول با کیفیت بالاتر و زمان عرضه کوتاه تر هستند. اما اینها در کجای منظومه کاری رمیس قرار میگیرند؟ پاسخ این سوال به صورت کامل در صفحات پیش روی شما آمده است به صورت خلاصه باید گفت رمیس همیشه به دنبال گشودن درهای جدید و کشف دنیاهای تازه و ایجاد تجربیات بدیع برای مشتریان خود است و در این راه نه تنها به دواپس توجه میکند بلکه مفهوم DevOps Adoption را هم در دستور کار خود قرار داده است. امید که از این پنجره تازه گشوده شده سهم خوبی نصیب فناوری اطلاعات ایران شود.