رضایت مشتری

نام مشتری
نام تکمیل کننده فرم
YYYY slash MM slash DD

حضور در مناقصات

1.کیفیت مطالب نشریه در داخلی رمیس
2.کیفیت وبسایت رمیس

روابط عمومی

3.کیفیت مستندات ارائه شده توسط رمیس در طول فرآیند مناقصات
4.مناسب بودن قیمت پیشنهادی خدمات پشتیبانی

انجام خدمات

5.سهولت ارتباط با کارشناسان رمیس
6.دانش فنی کارشناسان
7.پوشش ظاهری پرسنل مهندسی پشتیبانی
8.نحوه برخورد پرسنل مهندسی پشتیبانی
9.سرعت حضور در محل خرابی
10.سرعت عیب یابی و رفع اشکال
11.کیفیت تعمیر تجهیزات
12.نحوه مدیریت بحران
13.ارائه منظم گزارشات در طول اجرای قرارداد
14.نقش مشاوره ای کارشناسان شرکت در افزایش بهره وری فنی مجموعه تحت قرارداد
15.ارائه راهکار های مناسب جهت برآوردن نیازهای آتی سازمان شما
16.سرعت ارائه دستگاه جایگزین موقت
17.کیفیت دستگاه جایگزین موقت
18.نحوه به روز رسانی شناسنامه تجهیزات
19.انجام منظم بازدیدهای دوره ای (PM)

جمع بندی

20.آیا در کل از عملکرد رمیس رضایت دارید؟
21.آیا عملکرد رمیس در مقایسه با سایر شرکتهای فعال در زمینه IT رضایت بخش است؟
22.آیا به ادامه همکاری با رمیس رضایت دارید؟