راهکاری نوین جهت افزایش پایداری داده های اوراکل

امــروزه داده در ســازمان‌ها به عنــوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های آن‌ها دسته‌بندی می‌شود، بر همین اساس همواره سازمان‌ها در تلاش‌اند تا به شیوه‌های مختلف این موجودیت‌های ارزشمند را حفظ و نگهداری کنند. شرکت اوراکل در طول ســالیان اخیر، همواره به منظور افزایش پایداری دیتابیس‌هــای خود و داده‌های موجــود در آن‌ها راهکارهای متفاوتی ارائه دادهاست. یکی ازاصلی‌ترین ابزارها برای حفظ یک دیتابیس در مقابل از بین رفتــن، راهکاری اصولی و جامع در حوزه Recovery & Backup است. راهکاری که به صورت جامع چندین ویژگی را در برداشته باشد که عبارت‌اند از:
1.عدم کاهش کارایــی دیتابیس در زمان تهیه نسخه Backup
2.ارائه راهکار جامع یکپارچه برای هر دو حوزه Recovery & Backup
3.جلوگیری از نابودی داده (حتی یک رکورد)
4.مدیریت انواع حملات به زیرساخت از جمله Ransomware و عدم تاثیرپذیری راهکار Recovery & Backup
5.مدیرت فرآیند در سایت اصلی و پشتیبانی به صورت یکپارچه
6.پشتیبانی از مفهوم Scale – Out در صورت افزایش حجم داده
شــرکت اوراکل با معرفی محصــول Data Zero Appliance Recovery Loss در جهــت انقلابی بزرگ در حــوزه Recovery & Backup در لایه دیتابیس‌های اوراکل قدم برداشته و تلاش کرده تا با پیاده‌سازی این محصول در لایه Engineered Systemها نقش بسزایی در ارائه این راهکار بازی کند.

منظور از System Engineered چیست؟

شرکت اوراکل با معرفی System Engineeredها به عنوان راهکاری تجمیع شــده بین سخت افزار و نرم افزار، درصدد ایجاد ســاختاری یکپارچه در راستای همکاری هرچه بیشــتر این دو حوزه در کنار دیتابیس‌های اوراکل خــود برآمده تا بتواند کلیه فرآیندهای حیاتی مشــتریان را با کمترین هزینه، سریع‌ترین زمان و با بالاترین سطح امنیت (در مقایســه با اســتفاده از راهکار Vendorهای متنوع) اجراکند. این راهکارهــا ترکیبــی از Server Database و Server Storage (ســرور و ذخیره‌ســاز) و نرم افزارهــای اختصاصــی بــوده و در قالب یک رک در ســازمان‌ها پیاده ســازی می‌شود. علاوه بــر ویژگی‌هــای منحصر به فرد ســخت افزاری و ترکیب فوق‌العاده آن‌ها با نرم‌افزارهای اختصاصی اوراکل، یکــی از بزرگتریــن قابلیت‌هــای System Engineeredهــا را می‌توان Scale-Out بودن معرفی کرد. به این معنا که می‌توان همواره نســخه پایه یک System Engineered را تهیه کرد و به فراخور نیاز Performance یا حجم داده تعدادServer Storage یــا Server Database را افزایش داد.

معرفی ZDLRA:

محصول Zero Data Loss Recovery Appliance در قالب یــک Engineered System، راهکاری نوین و پیشــرو در جهت محافظــت از داده‌های دیتابیس فعالیت می‌کند. بــه طور کلی می‌توان مشــکلات راهکارهــای Backup & Recovery موجود را به صورت زیر بیان کرد:
1- راهکارهای فعلی مرســوم، در صورت از بین رفتن دیتابیس و Archive logها تنها تا آخرین Backup، به عنوان مثال روز قبل، قابلیت برگشت دارند.
2- فرآیندهــای فعلی براســاس میــزان حجم دیتابیس‌هــا و توان زیرســاخت، ســربار بالایی به دیتابیس‌ها و ســایر لایه‌ها از جمله شــبکه و ذخیره‌ساز وارد می‌کند.
3- عدم پشــتیبانی از حفاظت Backup در لایه Transaction. ایــن محصــول با انتقــال فرآیند Backup از دیتابیس‌هــا بــه زیرســاخت خود نقش بســزایی در کاهش ســربار این موضوع در دیتابیس‌ها ایفا می‌کند.