با توجه به این ‌که دســتگاه آمــاده میزبانی از دیتابیس‌های عملیاتــی (OLTP) و انباره‌های داده (OLAP) به ‌صورت توامان است، می‌توان این زیرســاخت را بــرای تمامــی دیتابیس‌ها مناسب دانســت. این دســتگاه جهت تجمیع زیرســاخت تعــداد زیــادی از دیتابیس‌هــای ســازمان‌ها که تا الان برروی ســرورها و گاهی ذخیره‌سازهای اختصاصی اســتفاده می‌شوند، بســیار مناســب اســت. با توجه بــه ویژگی Resource Management موجــود در ایــن دستگاه امکان رتبه‌بندی و صف‌بندی دستورات و Workloadهــای متفــاوت، بــا جنس‌های متفــاوت، از دیتابیس‌هــای متفاوت براســاس میزان اهمیتشــان وجود دارد. به عنوان مثال در این دستگاه پیشرفته شما این امکان را دارید تا به محض این‌که دســتور Commit فراخوانی شــد، با توجه به تاثیر بسزای سریع انجام شدن یا نشدن این دســتور در فرآیند کلی دیتابیس، انجام این فرآیند جلوتر از همه درخواســت‌های موجود در صف Server و Storage انجام شود. بنابرایــن می‌توان این دســتگاه را برای تمامی اســتفاده‌کنندگان دیتابیس‌هــای اوراکل از قبیل بانک‌هــا، بیمه‌ها، ســازمان‌های دولتی و غیردولتــی، کارگزاری‌هــای بــورس و حتــی شرکت‌های خصوصی مناسب دانست.

معماری :

همان‌طــور کــه مطرح شــد اجزای اساســی Exadata به شرح زیر است:
سرورهای پردازشی(Compute Server)
سرورهای ذخیره‌سازی(Storage Server)
تجهیزات شبکه‌ای
نرم افزارهای Exadata
هدف اصلــی Exadata این اســت کــه بتواند یک Stack کامل از ســخت‌افزار، برای میزبانی دیتابیس اوراکل ایجاد کند تــا بتوان پردازش داده‌هــا را بــا این ترکیــب جدید انجــام داد. سخت‌افزار Exadata با بهره‌گیری از تکنولوژی بسیار سریع ROCE Ethernet Networking Persistent Memory و Flash Memory، توانسته تحولی بــزرگ در حوزه ســخت‌افزار ایجــاد کنــد. در لایــه نرم‌افــزار، Exadata با معرفــی اختصاصی مــواردی از قبیــل Smart Hybrid ،Storage Index ،Compression Columnar Smart Scan و غیره توانســته امکانــات فوق‌العــاده‌ای به این تجهیزات اضافه کند. سیســتم‌عامل موجود در Exadata از نسخه‌های Oracle Linux است که کار را برای مهاجرت به این زیرساخت راحت‌تر می‌کند. در حوزه شــبکه، از نســخه X8M به بعد تغییرات چشم‌گیری در ارتباطات داخلی و خارجی ایجاد شده است. برای ارتباطات داخلی، چه بین Compute Noهــا و چه در ارتباط بــا Storage Server، از ارتباطات 100 Gbit/s به‌صورت Active/Active در بســتر (ROCE (RDMA Over Ethernet Converged استفاده می‌شــود که یکی از عوامل چشم‌گیر ســرعت این دســتگاه اســت و در حوزه ارتباط خارجــی از خطــوط 10 Gbit/S، 25 Gbit/S استفاده می‌شود. ســخت‌افزارهای Exadata در دو حالت Two-Socket و Eight-Socket در لایه Compute Server عرضه می‌گردند که این امکان را می‌دهد تا براساس نیاز دستگاه متفاوتی انتخاب کنیم. با اســتفاده از این دســتگاه، در هر Rack از 122 TB (بعــد از 10 Raid) فضا به دیتابیس اختصاص می‌دهد و این عدد تا 2/1 پتابایت در هر Rack قابلیت افزایش دارد. نکته جذاب Exadata این است که می‌توان در ابتدا کوچک‌ترین Scope آن را تهیــه کرد و بعد بــه فراخور نیــاز، آن را Scale-Out کرد.

نتیجه‌گیری :

اوراکل بعد از ســال‌ها تجربه در حوزه دیتابیس، به این نتیجه رســید که برای داشتن بهترین دیتابیس باید بهترین زیرساخت را داشته باشد. به همین دلیل آغازگر تحولی بزرگ در این عرصه بود و با معرفی Exadata به عنوان راهکاری جامع در حوزه ذخیره‌سازی، پردازش و شبکه مورد نیاز دیتابیس‌های خود، مســیر را برای رســیدن به بهترین میزبان داده در ســازمان‌ها هموارتر از گذشته کرد. با مهاجرت به این غول سخت‌افزاری و نرم‌افــزاری، بــدون نیاز بــه تغییــر در حوزه Application و حتی گاهــی دیتابیس، می‌توان دنیای جدیدی از ســرویس‌دهی در سازمان‌ها را تجربه کرد. در نســخه‌های بعدی این سری از مقاله‌ها، بیشتر به این غول چراغ جادو خواهیم پرداخت.