پس از آن کــه شــرکت اوراکل تصمیم به خرید شــرکت بزرگ SUN گرفت، می‌شد این حدس را زد که اوراکل مسیر جدیدی را می‌خواهد آغاز کند، مســیری که انتهای آن تحولی بزرگ در حوزه همکاری سخت‌افزار و نرم‌افزار در راستای سرویس بهتر دیتابیس باشد.
در ایــن مقالــه قصــد داریــم در مــورد آخریــن تکنولــوژی ســخت‌افزاری اوراکل، Exadata صحبــت کنیــم. راهــکار جامــع Machine Database Exadata Oracle را می‌تــوان قدرتمندترین زیرســاخت موجود در دنیا جهت ذخیره‌ســازی و پــردازش تخصصی دیتابیس‌های اوراکل معرفی نمود.

معرفی:

هدف اصلــی اوراکل از معرفــی Exadata، این عبارت اســت: فراهم نمودن بالاترین کارایی و دســترسی‌پذیری بــرای دیتابیس‌های اوراکل با کمتریــن هزینه. این هدف مهــم از طریق هماهنگــی و همکاری مشــترک و از یک ســو سخت‌افزار و نرم‌افزار انجام‌پذیر است، به گونه‌ای که بر روی ایــن تجهیز، بخشــی از فرآیندهای دیتابیس کاملا به لایه ذخیره‌ســاز (Storage) منتقل می‌شــود و به این ترتیــب و در حالتی کــه دســتورات دیتابیــس گاهی، مســتقیما در لایه Storage اتفاق می‌افتد. این مســاله باعث افزایش چشم‌گیر ســرعت Write/Read دستورات می‌شود. در ادامه به معرفی این هیولا می‌پردازیم.
Exadata از دو قسمت تشکیل شده است:
•سخت‌افزار
•نرم‌افزار
این پلتفرم را می‌توان شامل اجزای زیر دانست:
1.سرورهای پردازشی یا قابلیت Scale–Out
2.سرورهای هوشــمند ذخیره‌سازی با قابلیت Scale–Out
3.تجهیزات بسیار پر سرعت شبکه
4.ســخت‌افزارهای مــورد نیــاز (PMEM) Persistent Memory
5.دیسک‌های NVME–FLASH
6.نرم‌افزارهای اختصاصی Exadata

تاریخچه:

اولین نسخه Exadata در سال 2008 در قالب System Engineeredها معرفی شد. منظــور از System Engineered آن دســته از تجهیـزات اســت کـه بـه صـورت هوشــمنـدانـه ســخــت‌افزار با به کارگیری نرم‌افزارهایی خاص در جهت فرآیندی خاص فعالیت می‌کنند. اولین نســخه Exadata با نام V1 مطرح شد. این محصول جهت پیاده‌سازی Warehouse Dataهای عظیم با سرعت خواندن و نوشتن بالا مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از آن اوراکل مســیر توســعه Exadata را دست ‌خوش تغییر کرد و گویی نیاز آیندگان این حوزه را پیش‌بینی کرده بود. ورژن V2 در سال 2009 با محدودیــت ترکیب OLAP و OLTP در کنار هم مطرح شد. ســال 2010 ابتدای مطرح شــدن نسخه‌های سری X بود و در این سال نسخه X2 با محوریت افزایش چشــم‌گیر تعداد کاربر Concurrent به بازار عرضه شد.
نســخه X3 در ســال 2012 به بازار عرضه شد، کــه در آن اوراکل تغییر چشــم‌گیری در حوزه Caching ایجاد کرده بود. نســخه X4 در سال 2013، بــا افزایــش قابلیــت Memory-In در Exadata به بازار عرضه شــد. با معرفی نسخه X5 در سال 2015 اوراکل این محصول را تقریبا همه چیز تمام کرد و معماری Compression را در این نسخه به عرصه ظهورگذاشت. نسخه X6 در سال 2016 آغازگر مسیر جدید Exadata در دنیا بود. چرا که شــرکت اوراکل این دستگاه را به عنوان میزبان سرویس‌های خود در Oracle Cloud معرفــی کرد. با معرفی نســخه X6 در ســال 2017، این محصول جهت پشتیبانی از چندیــن و چند دیتابیس آماده و آماده‌تر شــد و با معرفی نســخه X8 و X9 در ســال 2019 و بــا جایگزینــی تکنولــوژی ROCE به جای Infiniband، این محصــول را به قدرتمندترین زیرساخت ذخیره‌سازی و پردازشی دنیا از نگاه اوراکل تبدیل کرد.