يكي از كشف هاي موسسه گالوپ در تحقيقي كه براي پيدا كردن عوامل موثر بر دلبستگي كاركنان انجام داده، اين است كه اگر كاركنان احساس كنند مهم هستند، مفيد هستند، بودنشان و ماندنشان تغيير ايجاد مي كند و مديران سازمان روي حضور و نقش موثر آنها حساب مي كنند، حال و روز بهتري پيدا مي كنند و به سازمان هم وفادارتر مي مانند.
ما در رميس برنامه اي تحت عنوان رميس خواني راه انداخته ايم تا نظرات همكارانمان را در اين زمينه جويا شويم

در اين ويديو از دوستان خوبمان در رابطه با حس و حال حضورشان در رميس ميشنويم…