شرکت EMC در سال ۲۰۱۶ دو مدل Unity را عرضه نمود که با توجه به نوع درایوهای قابل پشتیبانی از یکدیگر تشخیص داده می شوند. مدل Hybrid که از درایوهای مغناطیسی و الکترونیکی به صورت ترکیبی پشتیبانی میکند و مدل All-Flash که تنها از درایوهای الکترونیکی پشتیبانی میکند. اما این تنها تفاوت دو مدل نمی باشد و میتوان گفت این دو از لحاظ معماری و ساختاری کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و ویژگی های کاملا متمایزی در نسخه All-Flash مشاهده می شود که نشان از تغییرات بنیادین دارد. در قسمت قبل مدل Hybrid به صورت مبسوط معرفی شده و در این قسمت نسبت به معرفی مدل All-Flash می پردازیم. تصویر زیر به نوعی یاداور ویژگی های کلی Unity می باشد که در هر دو مدل Hybrid و All-Flash وجود دارد.