مطابق تجارب شرکت رمیس در پیاده سازی، راهبری و پشتیبانی و همچنین شناخت کافی از قابلیتهای راهکارهای مختلف مدیریت و مانیتورینگ متمرکز موجود در بازار و در نظر گرفتن پارمترهای ذیل الذکر، یکی از پرکاربرد ترین راه حلهای این حوزه، مجموعه محصولات خانواده SolarWinds در نظر گرفته شده و بعنوان اصلی ترین پیشنهاد این شرکت جهت معرفی انتخاب گردیده است:

  • قيمت خريد و تهيه نرم افزارها
  • قيمت پياده سازي نرم افزارها
  • قيمت افزايش Node و توسعه نرم افزارها طی سالهای آینده
  • پيچيدگي پياده سازي و راهبري نرم افزارها
  • تعدد شرکتهاي داراي تخصص پياده سازي و پشتيباني نرم افزارها
  • سهولت در بروزآوري نرم افزارها در صورت دريافت نگارشهاي جديد طي سالهاي آينده
  • پوشش کامل نيازمنديهاي سازمانها در حوزه مديريت و مانيتورينگ تجهيزات شبکه، تجهيزات امنيت، ارتباطات شبکه گسترده، سيستم عاملها، سرويسهاي کاربردي، ديتابيسها، مديريت لاگها و غيره
  • حداکثر بودن يکپارچگي بين نرم افزارهاي پياده سازي شده و دسترسي از طريق کنسول متمرکز