هنگامی که application  های Business Critical  سازمان دچار کندی می شوند و مخصوصا هنگامی که این کندی از سمت I/O Storage  می باشد، نیاز به ساختاری جهت افزایش سرعت به شدت مورد نیاز است. اینجاست که HP  با محصول All Flash  خود به نام Nimble  واردمرحله جدیدی از بررسی می شود . شکاف ایجاد شده ، بین ذخیره سازهای Hybrid  ای و ذخیره سازهای Enterprise  فوق العاده گران قیمت، توسط Nimble  پوشش داده می شود. Nimble  یک Flash storage  فوق العاده پر سرعت با گارانتی availability  برابر 99.9999%  می باشد. این محصول برای محیط هایی با حجم کم و سرعت فوق العاده زبانزد می باشد.